THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 47 | 50 52 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG LÔ: 50
18-10-2021 09 | 16 01 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG ST: 16 01
17-10-2021 50 | 35 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 70
16-10-2021 67 | 61 86 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG LÔ: 86X2
15-10-2021 18 | 47 35 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 47 35
14-10-2021 19 | 35 18 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG LÔ: 18
13-10-2021 13 | 31 17 TRÚNG LÔ: 13X2 | TRÚNG LÔ: 31
12-10-2021 18 | 47 07 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 47 07X2
11-10-2021 42 | 85 52 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG LÔ: 52
10-10-2021 85 | 16 58 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG ST: 16 58
09-10-2021 46 | 85 40 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2021 50 | 18 35 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG ST: 18 35
07-10-2021 69 | 73 19 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 19
06-10-2021 44 | 61 29 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 29
05-10-2021 66 | 93 09 TRƯỢT | TRÚNG ST: 93 09X2
04-10-2021 48 | 33 81 TRƯỢT | TRƯỢT