THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 47 | 00 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 00
18-10-2021 09 | 18 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG BT: 18
17-10-2021 50 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13X2
16-10-2021 66 | 38 TRƯỢT | TRÚNG BT: 38
15-10-2021 18 | 49 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 49X2
14-10-2021 19 | 87 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 87
13-10-2021 22 | 13 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 13X2
12-10-2021 18 | 97 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 97
11-10-2021 42 | 01 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 01
10-10-2021 74 | 42 TRƯỢT | TRÚNG BT: 42X2
09-10-2021 55 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
08-10-2021 50 | 68 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG BT: 68
07-10-2021 69 | 78 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 78X2
06-10-2021 46 | 36 TRƯỢT | TRÚNG BT: 36
05-10-2021 67 | 10 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
04-10-2021 47 | 41 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT