THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-10-2021
19-10-2021 47 | 847 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG 3C: 847
18-10-2021 19 | 609 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG 3C: 609
17-10-2021 40 | 641 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
16-10-2021 67 | 077 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 28 | 218 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 218
14-10-2021 19 | 019 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 019
13-10-2021 22 | 522 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG 3C: 522
12-10-2021 08 | 628 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 43 | 143 TRƯỢT | TRƯỢT
10-10-2021 84 | 085 TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG 3C: 085
09-10-2021 56 | 157 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRƯỢT
08-10-2021 60 | 550 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 550
07-10-2021 69 | 459 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
06-10-2021 45 | 255 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRƯỢT
05-10-2021 77 | 968 TRÚNG LÔ: 77X2 | TRƯỢT
04-10-2021 46 | 746 TRƯỢT | TRƯỢT